برچسب - ارایش خط چشم عربی

نحوه آرایش خط چشم

آرایش خط چشم     خط  چشم بسیار عالی و همه چیز است. مطمئناً خطوط گرافیکی و رنگ های بد بو یک لحظه مهم دارند. اگر چشمان درشتی دارید ، هرچند كه اعدام حتی كمی چشم ، گربه چشم گربه می تواند یک چالش بزرگ باشد. همه چيز خوب و خوب است و چشمان شما بسته...